Privacyverklaring

Identiteit

Spellenwijs.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Email: info@spellenwijs.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Spellenwijs.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan u gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@spellenwijs.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Spellenwijs.nl verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Spellenwijs.nl verzamelt naam (mag anoniem) en e-mailadres om je na een reactie bij een blog te informeren over een antwoord.
  • Spellenwijs.nl analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.
  • Spellenwijs.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Spellenwijs.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Spellenwijs.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Spellenwijs.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je persoonsgegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst tot stand gekomen is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Spellenwijs.nl verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien aan een wettelijke verplichting moet worden voldaan.

Affiliate Marketing

Spellenwijs.nl maakt gebruik van de diensten van diverse affiliate netwerken die hun adverteerders via performance based advertising promoten. Performance based advertising is een eerlijke vorm van adverteren omdat een adverteerder alleen betaalt voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat. Om deze dienst uit te kunnen voeren maken onze partners gebruik van zogeheten affiliate cookies en matching-data. Met deze cookies kan een match worden gemaakt tussen de transactie bij de adverteerder en deze website. Hierdoor weet de affiliate dat deze website een vergoeding moet ontvangen.

Bij de registratie van deze vergoeding krijgt Spellenwijs.nl toegang tot basale, anonieme transactiedata. Deze data mag door Spellenwijs.nl uitsluitend worden opgeslagen en/of bewerkt om de betreffende adverteerder effectiever te promoten of voor het maken van statistische analyses. Spellenwijs.nl draagt er zorg voor dat opgeslagen data adequaat wordt beveiligd en houdt zich aan geldende privacyrichtlijnen en wetgeving. Spellenwijs.nl heeft dit aan de affiliate netwerken verklaard door de Algemene publisher voorwaarden te accepteren.

Het gebruik van affiliate cookies en de opslag van anonieme transactiedata vormt geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. Volgens de Telecommunicatiewet en de AVG / GDPR hoeft hiervoor dan ook geen toestemming te worden gevraagd. Ten aanzien van de dataverwerking binnen de AVG / GDPR beroepen wij ons op de verwerkingsgrondslag Gerechtvaardigd Belang. Wel dienen wij onze bezoekers over het gebruik te informeren.

Onze affiliate partners zijn Daisycon, AWIN, bol.com, Partnerize, Amazon en Adtraction.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Spellenwijs.nl gebruikt analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Spellenwijs.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De instellingen van Google Analytics zijn zo aangepast dat gegevens anoniem worden verzameld en niet worden gedeeld met Google, zodat gegevens nooit naar jou of je IP adres te herleiden zijn.

De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie (https://policies.google.com/privacy?hl=nl). Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Spellenwijs.nl te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Spellenwijs.nl heeft hier geen invloed op.

Spellenwijs.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via Spellenwijs.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Je kunt jezelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Indien je het script van Google wil blokkeren kun je dat middels deze opt-out link uitvoeren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Spellenwijs.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@spellenwijs.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je eigen privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Spellenwijs.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Spellenwijs.nl neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Spellenwijs.nl maakt onder andere gebruik van een beveiligde verbinding middels een SSL Certificaat waardoor gegevens versleuteld verstuurd worden.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@spellenwijs.nl.